Participation de IDAK AU DRC MINING WEEK 2019

PARTICIPATION DE IDAK AU DRC MINING WEEK DU 19 AU 21 JUIN 2019 A L'HOTEL KARAVIA (Lubumbashi, RD Congo)

PARTICIPATION DE L'IDAK A KATANGA MINING WEEK

DU 19 AU 21 JUIN 2019 A L'HOTEL KARAVIA

(Lubumbashi, RD Congo)